سرویس دهی اینترنت

مراحل اخذ خدمت:

1-        مراجعه به سالن عمومی کامپیوتر

2-       ثبت مشخصات فردی و ساعت ورود در دفتر مربوطه

3-       استفاده از کامپیوتر و خدمات اینترنت

4-       ثبت ساعت خروج در دفتر

توضیحات:

  مراجعان خارج از سازمان با ارائه کارت عضویت کتابخانه می­توانند از خدمات سالن اینترنت استفاده نمایند.

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.