پرینت
دستور العمل استفاده از کتابخانه

دستور العمل استفاده از كتابخانه

   

1- هدف

هدف از اين دستورالعمل تدوين ضوابطي جهت استفاده از منابع و مدارك مدیریت اسناد و مدارک علمی، فاوا و انتشارات مي‌باشد.

 

2- استفاده كنندگان شامل موارد ذيل مي‌باشد:

  الف- كاركنان رسمي و اعضای هیات علمی سازمان، شركت‌هاي مادر تخصصي و پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌اي

ب- كاركنان قراردادي سازمان، شركت‌هاي مادر تخصصي، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌اي، مشمولين طرح  خدمت نظام وظيفه و دانشجويان بورسيه پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌اي

 ج - كاركنان شركت‌هاي زير مجموعه شركت‌هاي مادر تخصصي

 د- كاركنان بازنشسته سازمان

 ه - دانشجويان پروژه‌اي و كارآموزان واحدهاي مختلف سازمان و پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌اي

 و - دانشجويان دوره‌هاي دكتري و كارشناسي ارشد دانشگاهها

 ز- اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و پژوهشگران مراكز علمي و تحقيقاتي كشور

 

3- شرايط استفاده از كتابخانه

- استفاده كنندگان بندهاي ه، و، ز مي‌توانند از كتابخانه صرفاً جهت مطالعه در محل استفاده نمايند.

- چنانچه مراجعه كننده‌اي براي اولين بار بخواهد از كتابخانه استفاده نمايد ارائه معرفي‌نامه معتبر ضروري است.

 

4- شرايط عضويت در كتابخانه

الف  –عضويت كاركنان رسمي سازمان، شركت‌هاي مادر تخصصي و پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌اي

1- تكميل برگ درخواست عضويت كتابخانه و تأئيد بالاترين مقام مسئول محل خدمت (فرم شماره يک).

2- ارائه 1 قطعه عكس

3- ارائه فتوكپي كارت پرسنلي

4-ارائه فتوکپی حکم کارگزینی

 

ب كاركنان قراردادي سازمان، شركت‌هاي مادر تخصصي و پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌اي، مشمولين طرح خدمت نظام وظيفه و دانشجويان بورسيه

1- تكميل برگ درخواست عضويت كتابخانه و تأئيد بالاترين مقام مسئول محل خدمت (فرم شماره يک).

2- ارائه 1 قطعه عكس

3- ارائه فتوكپي كارت پرسنلي

4- سپردن تضمين قابل قبول از نظر امور مالي به مبلغ دو ميليون ريال در وجه كتابخانه مدیریت اسناد و مدارک علمی، فاوا و انتشارات

 

ج كاركنان شركت‌هاي زير مجموعه شركت‌هاي مادر تخصصي

كليه امور مربوط به امانت مدارك، كپي مقالات و.......اين افراد از طريق شخصي كه طبق تفاهم نامه منعقده  بين مدیریت اسناد و مدارک علمی، فاوا و انتشارات و شركت ذيربط به عنوان نماينده و يا رابط كتابخانه‌ رسماً از طرف مدير عامل شركت به كتابخانه معرفي مي‌شود، انجام مي‌پذيرد.

اين افراد مي‌توانند شخصاً با ارائه معرفي نامه  (فرم شماره دو) از طرف مدير عامل شركت مربوطه، از منابع كتابخانه جهت مطالعه استفاده كنند.

 

مدارك لازم جهت عضويت رابط كتابخانه‌

1- ارائه معرفي نامه (فرم شماره دو )  از طرف مدير عامل شركت

2- تكميل فرم درخواست عضويت كتابخانه (فرم شماره يک).

3- ارائه 1 قطعه عكس

4- سپردن تضمين قابل قبول از نظر امور مالي به مبلغ دو ميليون ريال در وجه كتابخانه مدیریت اسناد و مدارک علمی، فاوا و انتشارات

 

د- كاركنان بازنشسته سازمان

1- ارائه آدرس كامل پستي محل سكونت و تلفن تماس

2- ارائه يك قطعه عكس

3- ارائه فتوكپي كارت بازنشستگی

 

ه- شرايط عضويت افراد خارج از سازمان:

 

- عضويت دانشجويان دوره‌هاي دكتري و كارشناسي ارشد دانشگاهها

1- ارائه معرفي نامه معتبر از دانشگاه مربوطه و همراه داشتن كارت دانشجويي

2- ارائه يك قطعه عكس

تمديد كارت عضويت اين اعضاء با ارائه معرفي نامه جديد از دانشگاه صورت گرفته و مدت اعتبار كارت حدا كثر يك ترم تحصيلي مي‌باشد.

 

- عضويت اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و پژوهشگران مراكز علمي و تحقيقاتي كشور

1- ارائه معرفي نامه معتبر از دانشگاه يا مركز تحقيقاتي مربوطه و همراه داشتن كارت شناسايي عكس دار

2- ارائه يك قطعه عكس

تمديد كارت هاي عضويت اين اعضاء با ارائه معرفي نامه جديد صورت گرفته و مدت اعتبار كارت حدا كثر يك سال مي‌باشد.

 

  5- اعتبار عضويت

-  عضويت كليه اعضاي بندهاي الف- ب تا تسويه حساب قطعي يا موقت آنها با سازمان، پژوهشگاه و شركت هاي مادر تخصصي اعتبار خواهد داشت.

- عضويت رابطين كتابخانه‌اي شركت‌هاي وابسته به سازمان منوط به تاريخ اعتبار تفاهم نامه هاي منعقده مي‌باشد.

 - عضويت دانشجويان يك ترم تحصيلي و عضويت اعضاي هيأت علمي و محققين يكسال اعتبار خواهد داشت.

- عضويت بازنشستگان به مدت دوسال مي‌باشد.

 

6- تعداد امانت

-  اعضاي رديف الف استفاده كنندگان مي‌توانند 10 جلد مدارک علمي و فني امانت بگيرند.

-  اعضاي رديف ب استفاده كنندگان مي توانند 5 جلد مدارک علمي و فني امانت بگيرند.

-  اعضاي رديف ج استفاده كنندگان مي‌توانند براي امانت گرفتن مدارك مورد نياز خود از طريق رابط كتابخانه‌اي اقدام نمايند. رابط كتابخانه‌اي حداكثر 10 جلد مدارک علمي و فني می توانند امانت بگيرند.

 -  اعضاي رديف د استفاده كنندگان مي‌توانند 5 جلد مدارک علمي و فني امانت بگيرند..

- اعضای رديف ( ه و ز) امکان امانت گرفتن مدارک را ندارند.

 

7- مدت امانت

 - مدت امانت منابع حداكثر يك ماه است كه پس از انقضاي اين مدت با نظر مسئول امانت كتابخانه قابل تمديد مي باشد.

- هنگام امانت گرفتن و يا تمديد مدرك امانت گرفته شده، حضور شخص امانت گيرنده الزامي است.

- امانت مدارك بيش از زمان و تعداد مقرر به اعضا با درخواست كتبي مسئولين ذيربط  به شرط رؤيت مدارك هر 6 ماه يكبار توسط كتابخانه، امكان پذير است.

- در موارد استثنايي و به تشخيص مسئول امانت، مواد كتابخانه‌اي در صورت وجود نسخ تكراري به صورت طويل المدت به متقاضي امانت داده خواهد شد ولي هر زمان كه لازم باشد مدارك بايد به كتابخانه باز گردانده شوند.

- چنانچه كتابخانه به مدركي نياز فوري داشته باشد امانت گيرنده موظف است آن را به كتابخانه برگرداند حتي اگر مدت امانت سپري نشده باشد.

 

 8- رزرو مدارك

  در صورتيكه مدرك درخواستي قبلاً امانت داده شده باشد متقاضي مي‌تواند به طور حضوري يا از طريق سيستم كامپيوتري امانت درخواست رزرو نمايد. مسئول امانت پس از دريافت مدرك مورد نظر متقاضي را مطلع مي‌نمايد. در صورت عدم مراجعه متقاضي پس از 48 ساعت آن مدرك در اختيار متقاضي بعدي قرار خواهد گرفت.

  

9- تأخير در بازگشت مدارك

 - در صورتي كه مدرك امانت گرفته شده در موعد مقرر به كتابخانه برگشت داده نشود جريمه تأخير تعلق خواهد گرفت.

 - مبلغ جريمه به ازاي هر روز تأخير 500 ريال محاسبه و به امور مالي ذيربط ابلاغ مي‌شود تا از حقوق آن عضو كسر گردد.

  

10- نحوه پرداخت جريمه تأخير در بازگشت مدارك

- ارسال ليست اعضاي داراي تأخير به همراه اعلام رسمي مبلغ جريمه تأخير از طرف كتابخانه به امور مالي سازمان ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌اي ، شركت هاي مادر تخصصي و شركت‌هاي زير مجموعه آنها جهت کسر از حقوق.

 

11- گم کردن یا وارد نمودن خسارت به مدرک امانت گرفته شده

    هر گاه امانت گيرنده مدرك امانت گرفته شده را گم كند و يا آن را غير قابل استفاده نمايد، بايد عين مدرك را تهيه و به كتابخانه تحويل دهد. در غير اينصورت براي مدرك خريد داخلي مبلغ معادل قيمت روز آن و براي مدرك خريد خارجي معادل ارزش ريالي قيمت روز آن را كه كتابخانه تعيين مي كند بايد بپردازد.

 

12- نحوه پرداخت خسارت ناشي از گم كردن يا غير قابل استفاده نمودن مدرك امانت گرفته شده

- اعلام عنوان، مشخصات و ارزش ريالي يا ارزي مدرك گم شده يا خسارت ديده از طرف كتابخانه به امانت گيرنده

- پرداخت مبلغ اعلام شده از طرف كتابخانه، به شماره حساب بانک ذیربط توسط امانت گيرنده

- تحويل رسيد بانكي پرداخت مبلغ خسارت به كتابخانه

 

13- منابعي كه امانت داده نمي شوند

- نشريات ادواري، پايان نامه‌ها، ميكروفيش‌ها، كتابهاي مرجع مانند فرهنگ ها، دايره‌المعارف‌ها، دستنامه‌ها، راهنماها، سالنامه‌ها و ...

- تهيه فتوكپي از منابع مرجع طبق مقررات كتابخانه امكان پذير مي‌باشد.

- چاپ ميكروفيش با درخواست كتبي مسئول واحدذيربط طبق ضوابط كتابخانه انجام خواهد شد. 

 

   14- تسويه حساب

در صورتيكه عضوي از اعضاي كتابخانه به هر دليلي همكاري خود را با محل خدمت قطع كند، قبل از ترك محل خدمت بايد با كتابخانه تسويه حساب نمايد.

تسويه حساب با كتابخانه شامل مواردي مانند مرخصي بدون حقوق، اعزام براي دوره هاي آموزشي بلند مدت و مأموريت هاي خارج ازكشور می‌باشد.

 

15- امانت بين كتابخانه‌اي

  در صورتي كه مدرك مورد نياز در كتابخانه موجود نباشد، كتابخانه از طريق كتابخانه‌هاي دانشگاهي داخل كشور و يا در صورت امكان از خارج از كشور اقدام به تهيه مدرك درخواستي خواهد نمود.

 

16- خدمات فتوكپي و چاپ ليزري

  اعضاي كتابخانه در صورت نياز مي‌توانند از مدارك درخواستي خود حداكثر تا 50 برگ در هر ماه فتوكپي و چاپ ليزري تهيه نمايند. 

- افزايش سقف درخواست فتوكپي در موارد خاص با نظر سرپرست كتابخانه امكان پذير مي‌باشد.

- اعضاي كتابخانه در صورت نياز مي‌توانند از پايگاه INIS   ، لوح فشرده نمايه مقالات نشريات فارسي و    پايگاههاي اطلاعاتي با توجه به مقررات كتابخانه درخواست چاپ ليزري نمايند.

- ارائه خدمات فتوكپي و چاپ ليزري براي اعضاي كتابخانه تا سقف 50 صفحه رايگان  و بيش از اين تعداد بر اساس تعرفه ارائه خدمات فتوكپي انجام پذير مي باشد.

- ساير اعضاي كتابخانه مي‌توانند بر اساس تعرفه زير از خدمات فتوكپي و چاپ ليزري استفاده نمايند:

 

  تعرفه ارائه خدمات فتوكپي به اعضاي شركت هاي زير مجموعه مادر تخصصي، دانشجويان دانشگاهها، اعضاء هيأت علمي و محققين مراكز تحقيقاتي

به ازای هربرگ فتوکپی و یا چاپ مدرک درخواستی مبلغ 1000 ریال دریافت می شود  .

 

17- خدمات استفاده از اينترنت

 کلیه کارکنان در صورت نياز مي‌توانند از اينترنت واقع در سالن عمومي كامپيوتر با استفاده از کد کاربری خود و رعايت مقررات استفاده نمايند.

 

18- قوانين عمومي

- رعايت شئونات اسلامي در كتابخانه الزامي است.

- مراجعين قبل از ورود به كتابخانه بايد كيف و وسايل ديگر خود را در كمدهايي كه به اين منظور در نظر گرفته شده‌اند قرار دهند.

- رعايت نظم و سكوت در محيط كتابخانه الزامي است.

- خوردن غذا و تنقلات، سيگار كشيدن و استفاده از تلفن همراه در داخل كتابخانه ممنوع است.

- امانت گيرنده موظف به حفظ و نگهداري مدارك امانت گرفته شده مي باشد و بايد از خط كشيدن و نوشتن برروي  آنها اجتناب نمايد.

 

  19- ساعات كاركتابخانه

 ساعات كار كتابخانه از شنبه تا سه شنبه از ساعت 8:30 صبح الي 15:45 بعد از ظهر و روزهاي چهارشنبه از ساعت 8:30 صبح الي 15:30 بعد از ظهر می‌باشد.

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.