پرینت
ظرفیت سازی (آموزش و یادگیری از راه دور)

برنامه آموزشي اينيس براي برآورده ساختن  اهداف زير طراحي شده است:
- ايجاد و ارتقاي زيرساختار ملي اطلاعات در كشورهاي عضو
- انتقال فناوري اطلاعات مدرن
- افزايش تبادل اطلاعات علمي و فني
- ارتقاء كيفيت و پوشش پايگاه داده اينيس
- استفاده حداكثر از محصولات توليدي اينيس
- برآورده ساختن نيازهاي كشورهاي عضو


برنامه هاي آموزشي اينيس عبارتند از :

 
1-سمينارهاي آموزشي اينيس: بطوركلي در سالهاي زوج و معمولاً در وين برگزار مي گردد . هزينه و نيروي- انساني موردنياز براي برگزاري سمينارها توسط اينيس فراهم مي گردد و بر مهارت هاي مربوط به ورود اطلاعات در اينيس و استفاده از محصولات خروجي آن تاكيد مي كنند. تمام جنبه هاي فعاليتي اينيس، ازجمله معيارهاي گزينش، چكيده نويسي ، فهرست نويسي توصيفي، نمايه سازي ، بازيابي ، بازاريابي و تبليغات در دوره هاي آموزشي اينيس براي اعضا بيان مي گردد. هدف از برگزاري اين دوره هاي آموزشي،  كمك به اعضاي اينيس در آموزش كاركناني است كه به تازگي كار  آماده سازي اطلاعات ورودي و استفاده از محصولات خروجي را شروع كرده اند.
 
2- برنامه آموزش از راه دور اينيس: برنامه آموزش از راه دور اينيس ، دستورالعمل هاي جامعي در مورد آماده سازي ورودي ها در قالب دو دوره را فراهم مي آورد: توصيف كتابشناختي و تحليل موضوعي . برنامه به صورت رايگان، به صورت پيوسته و هم به صورت غير پيوسته در دسترس مي باشد و براي كاركنان مراكز اينيس ارسال مي شود.
 
3- كمك در همكاري فني: دفتر اينيس به كشورهاي در حال توسعه كه با اينيس همكاري مي كنند در ايجاد و راه اندازي سيستم هاي اطلاعاتي در مورد انرژي هسته اي كمك مي كند.
 
4- آموزش منطقه اي : آموزش منطقه اي از طريق دپارتمان فني آژانس بين المللي انرژي اتمي و دفتر اينيس پشتيباني مي گردد. آموزش منطقه اي بطوركلي به پروژه هاي همكاري فني مرتبط مي باشد و توسط كشور عضو در آن منطقه ميزباني مي شود.

5- بورسيه هاي تحصيلي و بازديدهاي علمي : بورسيه هاي تحصيلي و بازديدهاي علمي نيز توسط دپارتمان همكاري فني و اينيس پشتيباني مي گردد. بورسيه تحصيلي براي كاركنان جديد در كشورهاي عضو فراهم مي گردد كه بطور كلي مدت زمان آن دو تا سه ماه در يك منطقه جغرافيايي مي باشد و به عنوان آموزش ضمن خدمت محسوب مي شود. بازديدهاي علمي براي كاركنان ارشد كشورهاي عضو، به مدت يك تا سه هفته و در بيش از يك مكان جغرافيايي برنامه ريزي می شود. 

 

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.