لیست نشریات فارسی

 عنوان ناشر ترتیب انتشار موجودی
آب و خاک
آب و محیط زیست دوماهنامه 1371-1383
اخبار (پژوهشگاه دانشهاي بنيادي) فصلنامه 1381-1390
اروند ماهنامه 1387-1394 ، 1379-1383
استاندارد ماهنامه 1372،1374-1384
استقلال دوبار در سال 1368-1380،1383-1385،1387-1389
اطلاع ماهنامه 1377-1394 ، 1374-1375
اطلاع شناسی فصلنامه 1382-1388
اطلاعات راهبردی ماهنامه 1394، 1388-1392
اطلاعات سیاسی-اقتصادی فصلنامه 1370-1380،1391-1394
اطلاعات علمی ماهنامه 1370-1388
افق دانش فصلنامه 1391-1392
اقتصاد انرژی ماهنامه 1375-1376،1378-1388
اقتصاد انرژی ایران فصلنامه 1391-1394
اقتصاد ایران ماهنامه 1381-1394
اقتصاد کشاورزی و توسعه فصلنامه 1372-1391
امیرکبیر فصلنامه 1364-1374،1379-1386
انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران دوماهنامه 1391-1393
انجمن کتابداران ایران، نامه فصلنامه 1351-1358
آوند دوبار در سال 1391-1394
تعداد 1 از 10 <<   <قبلی   بعدی>   >>
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.